Στους τρεις μήνες λήγει το πιστοποιητικό νόσησης από CoViD-19 [τροπολογία]

Μειώνεται στους τρεις μήνες – αντί για έξι που ισχύει σήμερα – ο χρόνος λήξης του πιστοποιητικού νόσησης από CoViD-19.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης. Στην τροπολογία, που παρατίθεται πιο κάτω, αναφέρεται πως με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκονται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και ο περιορισμός της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού με τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης.

Όπως επισημαίνεται, η εξέλιξη της πανδημίας, η ανάγκη αύξησης του ποσοστού εμβολιασμού του πληθυσμού και η μεγάλη πιθανότητα εκ νέου νόσησης των ήδη νοσησάντων – καθώς, σύμφωνα και με επιστημονικές μελέτες, άνθρωποι που νόσησαν από τον κορωνοΙό πιθανότατα να μην αναπτύσσουν αντισώματα – καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επαναπροοδιορισμού της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τον κορωνοϊό στα πρόσωπα για τα οποία ισχύει ο υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά της CoViD.

Στη διάταξη αναφέρονται τα εξής:

“Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Ν 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

“(α) όσοι έχουν νοσήσει και νια διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και”…

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου“.

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις “ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου” από τις λέξεις “ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών)”, και το πρώτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: “Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό CoViD-19 της Ε.Ε. (EU Digital CoViD Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.52021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Ν 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Ν 256) ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόψασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο