Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων

                                                   

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020 και 57/23-8-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., την 31η Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι με τα παρακάτω θέματα:

 

           

 • 1) Έγκριση των από 06/07/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και από 20/08/2021 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού της αριθ.1/2021 μελέτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», 2) Ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» της εν λόγω προμήθειας 3) Έγκριση της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση για το Τμήμα 10 της αριθ.1/2021 Μελέτης (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Έγκριση των από 01-07-2021 και 18-08-2021 πρακτικών του αρμοδίου γνωμοδοτικού και: α) Απόρριψη προσφορών και β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του παιδικού σταθμού του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Έγκριση του από 04-08-2021 πρακτικού οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Δημοπρασιών και κατακύρωση άγονης δημοπρασίας, για την εκμίσθωση ενός ισόγειου κτηρίου Κ5 Υγειονομικού ενδιαφέροντος, μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εντός του κτηριακού συγκροτήματος «χώρος Παλαιών Σφαγείων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Ε. Πετσίνη – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Έγκριση του 1ου Σταδίου της μελέτης «Στατική επάρκεια κτιρίου Μεγάρου Λόγου & Τέχνης» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραίτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Έγκριση κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου Πατρέων, λόγω πρόωρης λύσης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου, Δημοτικό Περίπτερο, στο Δασύλλιο της πόλης των Πατρών (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Ν. Αγγελοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Σύσταση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Τριμελής Επιτροπή) για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξή ιστορικού κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή κλιμάκων ιστορικού Κέντρου Πάτρας», προϋπολογισμού 265.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), για την Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραϊτης – Αρμ. Δ/ντής α.α.)
 • Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου (Αθηνά Αντζουλάτου) εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης διενέργειας πραγματογνωμοσύνης από το ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Ελλάδας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου UPSURGE στη πόλη BLED της Σλοβενίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Άνω Καστριτσίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Κοινότητας Νότιου Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μανιάτης Γεώργιος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μάντζος Σπυρίδωνας) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Μισυρης Χρήστος) εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
 • Διαγραφή οφειλής (Μπενετάτου Σοφία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Παναγοπούλου Χρυσάνθη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Στασινοπούλου Κωνσταντίνα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Τσαβλίρης Ελευθέριος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)
 • Διαγραφή οφειλής (Τζουραμάνης Χρήστος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

 

 

               Ο Πρόεδρος

    της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

       ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ